Go skiing together!!!

Skiing at Nanshan on weekdays leading by Tian, Jiazhong and Wenlan.

Jilai
Jilai Ye

Ruixiao
Ruixiao Yao

Youjia
Youjia Huang